Regulamin szkoły

REGULAMIN SZKOŁY ORAZ UCZESTNICTWA W SZKOLENIA I KURSACH

Niniejszy regulamin określa organizacyjne warunki działania Szkoły Baristów Colours of Coffee i stanowi element oferty. Znajomość określonych tu zasad oraz ich akceptacja stanowi warunek wpisu na listę kursantów SBCOC. Wpłata zadatku (na konto lub w siedzibie Szkoły) oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu, akceptację wszystkich jego postanowień oraz zobowiązanie do jego przestrzegania. SBCOC prowadzi Szkolenia i Kursy, których pełna oferta znajduje się na stronie www.coloursofcoffee.pl, a niniejszy regulamin stanowi jej uzupełnienie.

§ 1 Zasady organizacyjne

 1. Zajęcia odbywają się przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem przerw świątecznych. W przypadku pojedynczych dni wolnych ustawowo, zajęcia są odrabiane po wcześniejszym porozumieniu z grupą i zgodnie z wolą większości uczestników.
 2. Liczba godzin zajęć przypisana jest dla każdego typu Szkolenia/ Kursu i podana w jego opisie w ofercie Szkoły prezentowanej na stronie www.coloursofcoffee.pl
 3. Podczas zajęć na terenie SZKOŁY BARISTÓW COLOURSOFCOFFEE mogą przebywać wyłącznie uczestnicy Szkoleń
 4. Punktualność przybycia na zajęciach jest obowiązkowa, w uzasadnionych przypadkach spóźnienie może skutkować brakiem wstępu na trwające zajęcia.
 5. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany instruktora prowadzącego zajęcia.
 6. Dokumentacja Szkoleń/ Kursów, włącznie z wynikami egzaminów znajduje się do wglądu uczestnika w sekretariacie SZKOŁY BARISTÓW.
 7. Szkoła przeprowadza anonimowe ankiety badające opinie uczestników, które wykorzystuje w planowaniu zmian i rozwoju swojej działalności.
 8. Z momentem rozpoczęcia nauki Kursanci SZKOŁY BARISTÓW COLOURSOFCOFFEE zyskują prawo do otrzymania rzetelnej wiedzy, podczas właściwie zorganizowanego procesu nauczania. Zyskują także prawo do aktywnego uczestniczenia w zajęciach,  sprawiedliwej oceny efektów nauczania, życzliwej opieki ze strony Instruktorów i konsultowania postępów w nauce.  Na wszelkie zgłoszone zastrzeżenia Szkoła zareaguje bezzwłocznie.
 9. Na terenie Szkoły obowiązuje właściwe i zgodne z normami społecznymi zachowanie. Wszystkie osoby przebywające w obrębie Szkoły mają prawo do poczucia bezpieczeństwa, poszanowania godności i ochrony przed ich naruszeniem. Osoby zachowujące się niewłaściwie, obraźliwie, utrudniające prowadzenie zajęć oraz naruszające prawa i uczucia innych, po uprzednim upomnieniu mogą zostać trwale wydalone ze Szkoły bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

§ 2 Zapisy i koszty Kursów/ Szkoleń

 1. Rezerwacja miejsca na liście uczestników Szkolenia/ Kursu jest równoznaczna z uiszczeniem wpłaty zadatku - gotówką w siedzibie lub przelewem na konto SZKOŁY BARISTÓW COLOURSOFCOFFEE
 2. Ostatnia rata powinna zostać uregulowana nie później niż 3 dnia od momentu rozpoczęcia zajęć. W przypadku nieterminowych wpłat kolejnych rat  Szkoła zastrzega sobie prawo naliczenia ustawowych odsetek i usunięcia kursanta z zajęć.
 3. Uczestnik na własną odpowiedzialność może przystąpić do Szkolenia/ Kursu, w późniejszych niż pierwszy dniach jego realizacji. Rozpoczęcie nauki w kolejnych dniach nie wpływa na cenę usługi oraz nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Szkoły.  
 4. Wszystkie ceny Szkoleń i Kursów oraz przysługujące od nich rabaty prezentowane są w ofercie Szkoły na stronie internetowej. SZKOŁA BARISTÓW COLOURSOFCOFFEE zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jednak tylko w stosunku do terminów Szkoleń/ Kursów, na które nie rozpoczęła się jeszcze rekrutacja.
 5. Prezentowane ceny są całkowite i ostateczne, obejmują: właściwy podatek VAT od towarów i usług oraz koszty przygotowania i przeprowadzenia zajęć, egzaminy, korzystanie z sal, treningi indywidualne (jeśli opis Szkolenia/ Kursu nie stanowi inaczej), konsultacje z instruktorami oraz wydanie certyfikatów.
 6. Zasady zakupu miejsca na Szkoleniach/ Kursach za pomocą strony internetowej i płatności on-line określa Regulamin sklepu internetowego, będący uzupełnieniem niniejszego Regulaminu. 

§ 4  Rezygnacja ze Szkolenia/ Kursu

 1. Z udziału w już zadatkowanym Szkoleniu/ Kursie uczestnik ma prawo zrezygnować do dnia rozpoczęcia jego realizacji. Wówczas zostaną mu zaproponowane rozwiązania alternatywne, włączając zwrot uiszczonej płatności.
 2. Jeśli Szkolenie/ Kurs już się rozpoczęło nieobecność kursanta (w pierwszym lub kolejnych dniach zajęć) nie jest podstawą do rezygnacji i zwrotu już uiszczonej opłaty, absencja nie zwalnia także z obowiązku wpłacenia całkowitej należności. W takim przypadku osoba nieobecna ma prawo skorzystać z zajęć przeprowadzanych w kolejnym terminie po uprzednim potwierdzeniu uczestnictwa w sekretariacie Szkoły.

§ 5 Egzaminy i zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia/ Kursu

 1. Egzaminy końcowe przeprowadzane są zgodnie z opisem danego typu Szkolenia/ Kursu na stronie www.coloursofcoffee.pl

Certyfikaty/ Zaświadczenia poświadczające ukończenie Szkolenia/ Kursu z wynikiem pozytywnym tj. nabyciem wskazanych umiejętności oraz zaliczeniem egzaminów, otrzymuje każdy uczestnik, pod warunkiem uzyskania ocen pozytywnych z egzaminów końcowych

§ 6 Bezwzględny zakaz kopiowania materiałów (treści)

 1. Wszystkie zamieszczone  materiały są chronione prawami autorskimi. Majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych na tych stronach przysługują wyłącznie firmie Colours of Coffee Marcin Michalik.
 2. Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy Colours of Coffee.
 3. Zabronione jest rozpowszechnianie opracowań zamieszczonych na stronie materiałów, powielanie lub rozpowszechnianie szaty graficznej lub jej elementów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze.
 4. Zabronione jest umieszczanie odesłań do serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów.
 5. Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie przedmiotowych materiałów innym osobom - w zakresie dozwolonego użytku osobistego (nie komercyjnego), pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane i sposób ich wykorzystania nie narusza osobistych praw autorskich.
 6. Wszystkie nazwy, oznaczenia słowne, graficzne, słowno - graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na stronie są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej jest stanowczo zabronione, chyba że co innego wynika z postanowień zamieszczonych na niniejszej stronie. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w Kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kontakt